Enquesta automatica

L’objectiu principal de la CAIXA D’EINES és donar a conèixer i incorporar entre el màxim nombre d’entitats no lucratives i no governamental catalanes que realitzen programes de voluntariat el concepte de Voluntariat Actiu, entès com un Voluntariat.
Zasób 46

INCLUSIU

Zasób 48

PARTICIPATIU

Zasób 33

FORMATIU

Zasób 49

ENFOCAT EN RESULTATS

INCLUSIU, per a tots/totes, per tal de donar resposta al repte de fer accessible les accions de  voluntariat a un major nombre de persones, fent partícip de la vida de l’entitat també a aquelles persones que, per la raó que sigui: la situació social, econòmica, manca d’ingressos, nivell d’estudis, etc. tenen dificultats i obstacles reals per realitzar un voluntariat o bé no es troven cridades a realitzar un voluntariat.

PARTICIPATIU, on les persones voluntàries que ho desitgen formen part de l’organització i participen d’una manera o una altra en els processos de planificació, preparació, organització i avaluació dels programes i de les activitats en les quals participen;  i les entitats tenen en compte la seva perspectiva, opinió i suggeriments, conscients del valor que té el  fet de poder oferir diverses opcions per tal d’ adaptar-se millor als interessos, disponibilitat i experiència de les persones voluntàries.

FORMATIU, on les persones voluntàries que ho desitgen aprenen mitjançant el seu voluntariat. Per donar resposta a les mancances educatives i de formació, les entitats de voluntariat poden oferir la informació,  formació i suport que afavoreix que la persona voluntària desenvolupi nous aprenentatges  i interessos i pugui identificar, desenvolupar i reconèixer les seves mateixes habilitats i actituds especifiques, relacionar-les amb la seva acció voluntària i reconèixer el seu valor positiu per trobar feina, formar-se o dur a terme noves iniciatives professionals i/o personals.

ENFOCAT EN RESULTATS, on les persones voluntàries tenen un paper rellevant en la millora de situacions problemàtiques,  donant una resposta concreta a les necessitats socials, econòmiques, humanes, culturals i del medi ambient detectades i que són més urgents, assolint fites  i impactes positius, desitjats per les mateixes persones voluntàries i per les entitats de voluntariat,  per tal d’ assolir canvis tangibles i afavorint la realització de noves iniciatives, més innovadores i originals, amb un impacte molt més enllà de l’activitat de voluntariat.